کتابخانه کلاس ما

حجم فایل : 2.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا کتابخانه کلاس ما
جلسه اول روخوانی متن درس: واژه سازی: اگر “هم” قبل از یک سری کلمات بیاید می تواند کلمات جدید با معانی جدیدی تولید کند.
به عنوان مثال:

هم + کلاس= هم کلاسی
هم + راه = همراه
هم + سفر =..................
هم + سایه =.................
هم+ کار = ................... بیاموز و بگو: برای اضافه کردن ”ی“ به انتهای کلماتی که به ”ه“ ختم می شوند و این ”ه“ صدای ” ِ ” می هد از ”ای ” استفاده می کنیم.

مثال: روزنامه ، خانه، مجله

روزنامه اشتباه : پدرم امروز روزنامه ی خرید.
درست : پدرم امروز روزنامه ای خرید.
ما خانه ای جدید خریدیم.
من برای مادرم مجله ای را آوردم
پدرم خاطره ای برایم تعریف کرد.
دیشب در آسمان ستاره ای دیدم.ِِ پایان...